Untitled Document

ПРОЦЕДУРИ ДІЯЛЬНОСТІ
ГРОМАДЯНСЬКОЇ АСАМБЛЕЇ УКРАЇНИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Громадянська Асамблея України (ГАУ) є ініціативою, спрямованою на створення регіональних та національного майданчику для обговорення, консолідації та висловлення позицій представників громадських організацій щодо стратегічних проблем українського суспільства.

1.2. ГАУ діє на принципах демократичності, рівноправності членів, законності та гласності. У своїй діяльності ГАУ керується наступними принципами:
•     Відповідальність та добровільність. Всі активісти беруть участь добровільно на засадах відповідального ставлення до взятих зобов’язань.
•     Солідарність та толерантність. Діяльність в рамках ГАУ передбачає співпрацю та консолідацію позицій на основі взаємоповаги та взаємодопомоги. Публічна діяльність ГАУ базується на представленні спільно напрацьованих позицій, планів, програм та проектів.
•     Об’єктивність та достовірність. Учасники ГАУ зобов’язуються використовувати у спільній діяльності принципи об’єктивності та достовірності.
•     Відкритість та прозорість. Учасники зобов’язуються прозоро та зрозуміло формувати цілі та проводити діяльність ГАУ.
•     Незалежність та позапартійність. Діяльність ГАУ здійснюється представниками громадських організацій, фондів, товариств, асоціацій, активістами та експертами на засадах чесного співробітництва людей різних світоглядів та політичних поглядів, які не суперечать громадянським принципам. Діяльність ГАУ є незалежною від будь-якої політичної партії, блоку чи політика. Політичний вибір є справою кожного учасника та не може бути реалізований в межах ГАУ..

1.3. Діяльність ГАУ базується на дотриманні Конституції України, чинного законодавства та даних Процедур.

1.4. Офіційними інформаційними ресурсами ГАУ є: http://maidanua.org/wiki/index.php/GAU, http://gau.org.ua.

1.5. Діяльність ГАУ поширюється на всю територію України.

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ

2. 1. Метою діяльності ГАУ є забезпечення вирішальної участі народу в обговоренні та ухваленні рішень з важливих питань життєдіяльності суспільства та держави, а також підвищення рівня реального впливу громадськості на соціально-економічні та політичні процеси в суспільстві та державі

2.2. В своїй діяльності ГАУ прагне досягнути наступні цілі:

  • формування, оприлюднення та поширення позицій представників громадськості щодо актуальних політичних та соціально-економічних проблем;
  • координації та гуртування діяльності громадських організацій для досягнення  визначених цілей;
  • формування та реалізація актуальних національних, секторальних, міжрегіональних ініціатив.

 

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ

3.1. Для досягнення мети та цілей ГАУ проводить публічну діяльність яка не суперечить Конституції та чинному Законодавству України.

3.2. Основною формою діяльності ГАУ є Асамблея (форум/зібрання) представників об’єднань громадян, присвячені обговоренню та формулюванню спільного ставлення до актуальних соціально-економічних і політичних проблем та формування шляхів їхнього вирішення та подолання.

3.3. Асамблея ГАУ:
3.3.1. Фіксує актуальні політичні та соціально-економічних проблеми;
3.3.2. Виробляє та оприлюднює спільне ставлення учасників до актуальних політичних та соціально-економічних проблем;
3.3.3. Формує бачення учасників щодо шляхів вирішення та подолання актуальних політичних та соціально-економічних проблем;
3.3.4. Ухвалює Резолюцію, що містить завдання для учасників, пропозиції та/чи рекомендації для інших інститутів громадянського суспільства та громадян, вимоги до влади та/чи політикуму;
3.3.5. Затверджує персональний склад Оргкомітету та регламент його роботи.

3.3. Для досягнення поставлених цілей ГАУ також може діяти як постійно діюча інформаційно-координаційна структура, що покликана гуртувати зусилля ГО для досягнення конкретних цілей ГАУ.

3.5. ГАУ не має підпорядкування і є повністю самостійний у реалізації своїх завдань. ГАУ не несе відповідальності за зобов'язання держави та своїх членів.

 

УЧАСТЬ

4.1. Участь в ГАУ базується на основі добровільності та відповідальної участі.

4.2. Учасником ГАУ можуть бути члени громадських організацій, благодійних фондів, товариств, спілок, асоціацій, профспілок та інших непартійних об’єднань громадян, а також громадські активісти, експерти, журналісти та представники бізнес асоціацій.

 

КООРДИНАЦІЯ

5.1. Координацію діяльності ГАУ здійснює Оргкомітет.

5.2. Оргкомітет ГАУ формується з представників громадських організацій, експертів та представників регіональних асамблей (там де вони створені), остаточний склад якого затверджується на черговій Асамблеї строком не менше ніж на один рік, або до наступної Асамблеї (якщо вона відбудеться через термін більший за один рік). Склад Оргкомітету після його затвердження не може бути розширений. Асамблея на якій відбувається переобрання Оргкомітету вважається виборчою. Пропозиції щодо кандидатур до обрання в члени Оргкомітету висувають чинний Оргкомітет, Секретарі регіональних асамблей (там де вони створені) та регіональні представники.

5.3. В кожному наступному складі Оргкомітету повинна відбутися ротація не менше ніж 1/3 (третини) його членів.

 

 

5.4. В Оргкомітеті ГАУ не беруть участі:

  • члени політичних партій та всі, хто балотується (буде балотуватися) у списках політичних сил на найближчі вибори до Верховної Ради України (у випадку якщо вибори будуть менше ніж за рік);
  • організації, які публічно заявили про співпрацю із політичними партіями або заявили про перетворення в політичну силу.

5.5. Оргкомітет ГАУ
5.5.1. Діє між Асамблеями у складі та згідно регламенту, затвердженого останньою Асамблеєю;
5.5.2. Координує спільну діяльність учасників, спрямовану на виконання Резолюції Асамблеї;
5.5.3. Забезпечує інформаційний та ПР-супровід діяльності ГАУ на національному рівні;
5.5.4. Здійснює консультування Регіональних Асамблей з питань виконання Резолюції ГАУ;
5.5.5. Формує тематику, документи та порядок денний чергової національної Асамблеї.

5.6. Регламент діяльності Оргкомітету ГАУ
5.6.1. Оргкомітет збирається регулярно (раз на один-два місяці), або за потреби;
5.6.2. Оргкомітет діє на засадах колегіальності;
5.6.3. В перервах між засіданням (зборами) Оргкомітет здійснює постійну внутрішню комунікацію, а також комунікацію з регіональними асамблеями;
5.6.4. Оргкомітет очолює Секретар Оргкомітету ГАУ, який має до трьох помічників, відповідальних за конкретні напрямки роботи (координація регіональних асамблей, зв`язки з представниками центральних органів влади, політикумом, аналітичними центрами, ЗМІ тощо);
5.6.5. До складу Оргкомітету, за рішенням останньої Асамблеї, входять на рівній основі представники регіональних асамблей ГАУ (там де вони створені), Секретар Оргкомітету та його помічники, а також експерти у кількості затвердженій Асамблеєю.

5.7. Оргкомітет ухвалює рішення шляхом консенсусу. Відсутність учасника на засіданні оргкомітету не дає права опротестовувати рішення. Рішення оргкомітету оформлюється у вигляді Протоколу, який веде Секретар оргкомітету.

 

СТРУКТУРА

6.1. Для досягнення мети та цілей ГАУ його учасник можуть створювати самоврядні регіональні асамблеї на добровільній основі. Регіональні асамблеї утворюються за потребою та не можуть бути утворені Оргкомітетом ГАУ.

6.2. В своїй діяльності регіональні асамблеї керуються Конституцією, чинним законодавством, цими Процедурами, а також іншими власними процедурами, які не можуть суперечити “Процедурам діяльності ГАУ”.

6.3. Територіально-адміністративною одиницею для утворення регіонально асамблеї може бути окрема громада (село, місто), територіально-адміністративна одинця (район, обдасть, АРК), а також їх об’єднання (декілька сіл, міст, районів, областей тощо).

6.4. Регіональні асамблеї можуть діяти на наступних рівнях:
6.4.1. Територіальна асамблея ? учасники представляють громадські організації з кількох областей та/чи АРК, районів кількох областей та/чи АРК або населених пунктів кількох областей та/чи АРК.
6.4.2. Обласна асамблея ? учасники представляють громадські організації з різних районів та/або населених пунктів різних районів однієї області чи АРК.
6.4.3. Районна Асамблея – учасники представляють громадські організації певного району та/або різних населених пунктів одного району.
6.4.4. Місцева Асамблея ? учасники представляють громадські організації населеного пункту.

6.5. Рівні регіональних асамблей діють на основі принципу територіальної унікальності. За умови існування на певній території кількох регіональних асамблей різного рівня діє наступне їх ранжування (від найвищого до найнижчого): територіальна, обласна, районна, місцева. Участь в Оргкомітеті ГАУ приймає представник найвищого рівня регіональної асамблеї яка існує.

6.6. Регіональна асамблея будь-якого рівня може бути утворена тільки за відсутності на її території інших регіональних асамблей. У разі наявності регіональних асамблей такого ж чи навіть нижчого рівня утворення асамблеї можливе тільки за умови погодження з існуючими регіональними асамблеями. За умови існування асамблей нижчого рівня, асамблея вищого рівня повинна бути утворена за їх згоди та участі.

6.7. Регіональна асамблея може мати власну унікальну назву.

6.8. Регіональні асамблеї діють на засадах самоврядності та колегіальності. Вони:
6.8.1. Забезпечують виконання Резолюції Асамблеї на регіональному рівні у співпраці з Оргкомітетом ГАУ;
6.8.2. Делегують представників на Асамблею;
6.8.3. Мають рівне представництво в Оргкомітеті ГАУ та делегують свого представника в його склад;
6.8.4. Утворюють на добровільній основі секторальні та міжрегіональні координаційні об`єднання/асамблеї.

6.9. Координацію діяльності регіональної асамблеї здійснює її Секретар, який обирається її членами. Секретар регіональної асамблеї обирається терміном не більше ніж на одну каденцію під ряд та на час до проведення регіональної асамблеї, яка передує національній виборчій Асамблеї.

6.10. В регіонах (АРК, областях, районах, містах тощо), де не створено регіональних асамблей ГАУ здійснює свою діяльність через регіональних партнерів. Перелік регіональних партнерів визначає Оргкомітет за пропозиціями його Секретаря.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Право тлумачення, роз’яснення та трактування цих Процедур належить Оргкомітету ГАУ. Щодо тлумачення, роз’яснення та трактування Процедур Оргкомітет ГАУ приймає консенсусне рішення.
Untitled Document
Комментариев: 0


Добавление комментария

Имя:*обязательно
Город:
E-Mail:
Web-сайт:
Комментарий:*обязательно

Введите, пожалуйста, проверочный код (три символа латиницей)
1
Untitled Document
Независимый профсоюз горняков шахты имени Николая Петровича Баракова города Краснодона и Краснодонского района
| ADM | HOME | POST |
2008-2011 г.