Untitled Document
Проект

СУСПІЛЬНА УГОДА

Ми - вільні люди, не залежно від національної, етнічної чи релігійної приналежності, заявляємо про формування нами української політичної нації і заснування нової спільноти – Республіка Україна, громадянську приналежність до якої підтверджуємо цією Угодою.

Ця Угода буде покладена в основу нового суспільного договору - Конституції Республіки Україна, яка має бути ухвалена спеціально обраним громадянами установчим органом –Конституційною Асамблеєю, що зреалізує право української політичної нації на державний суверенітет.

Ми, громадяни України, створюємо Республіку Україна задля забезпечення нашого успішного саморозвитку і самореалізації, для узгодження та реалізації наших спільних інтересів, забезпечення безпеки, добробуту й конкурентоспроможності нас, як нації, у світі.

Ми збудуємо нашу державу виходячи з:

 1. природного прагнення до щастя, самореалізації, розвитку, активного та гідного життя, що воно притаманно людям;
 2. природного прагнення до власної безпеки та безпеки своєї родини, забезпечення здоров’я для своїх дітей та отримання ними доброї освіти, здоров’я та гідної старості для батьків.
 3. врахування тенденцій світового розвитку, необхідність створення такої нової держави, яка б добре працювала для наших дітей та онуків.

Ми вважаємо, що суспільний устрій, який нині панує в Україні, є головним джерелом ї постійно кризи, в якій перебуває країна. Він примушує людину діяти аморально, позбавляє нас права на гідне життя сьогодні та перспектив на майбутнє.

Цей устрій базується на корупційних відносинах, якими просякнуте все суспільство.
Основою цього укладу є вся нинішня  система влади та взаємовідносин між владою та громадянином.
Аби змінити її, ми маємо  змінити відносини, що склалися між людьми, між громадянами і владою.
Ці відносини не можна змінити примусом, приписом або „боротьбою з корупцією”.
Проте можна запропонувати нові принципи відносин і засоби, які втілять їх в життя.
Ця Угода містить такі нові принципи
Ця Угода також містить засоби, які дозволять їх реалізувати. Цими засобами є заснування нової держави громадянами, установчий процес та принципи на яких  буде засновано нову державу.

Необхідність змін назріла. Зробити їх швидко і з користю для всіх і кожного можна лише об’єднавшись для морального і економічного очищення суспільства, незворотного утвердження і дотримання нових норм, викладених у майбутньому Основному Законі Республіки Україна.

1. Нові принципи. Загальні засади
Ми визнаємо та реалізуємо в Республіці Україна кращі досягнення сучасної демократії, що їх набуло людство збагативши її власним національним досвідом.
В основі їх наступне:

Людина
Прагнення щастя – самореалізація та гармонія – є головним змістом життя людини.

Головними ресурсами досягнення щастя є час і свобода. Ніхто не може примушувати вільну людину витрачати свої ресурси.

Права  на життя, свободу і прагнення щастя природно і невід’ємно притаманні людині, їх наявність не треба доводити. Цим принципом буде керуватися Державний Суд, що його утворить Конституційна Асамблея та суди, сформовані за новою Конституцією.

Суспільство
Свобода, вільний вибір, змагання та конкуренція є основою гармонійного розвитку суспільства.

Всі люди є нерівними за особистими здібностями. Вони різні за статтю, віком, можливостями, походженням та талантами.

Існування протиріч між інтересами різних людей є природним і нормальним станом. Неможливо створити систему, яка б заздалегідь унеможливила такі протиріччя. Проте їх можна вирішувати безконфліктно, створивши правила, дотримуючись яких розв’язуватиметься кожне окреме протиріччя.
Такими правилами є мораль, закони та судові рішення. 

Всі люди є рівними перед правилами, які вони вважають необхідними, контроль за дотриманням яких покладено на суспільство, державу та суд.

Всі інститути, що їх створюють люди задля спільних потреб, і, передусім, держава, діють за приписом.

Всі люди є рівними у своїй гідності.

Людина діє вільно.

Кожен має право вільно працювати і одержувати винагороду за свою працю, якщо вона є корисною для інших.

Ніхто не має права забороняти трудову діяльність особи або втручатись у неї. Виняток можливий лише за умови доведеної шкоди від такої діяльності. Метою втручання є запобігання шкоди або ліквідація її наслідків. Відповідальність за таку шкоду є персональною.

Ніхто не повинен доводити свою невинність. Для всіх людей діє принцип презумпції невинності.

Для державних та інших владних інституцій, що їх створюють люди, діє принцип презумпції вини. Всі такі інституції мають доводити свою невинність.

Людина і держава
Держава створюється для забезпечення взаємодії та взаємодопомоги між людьми. Держава існує для надання послуг, які не можуть бути отримані на вільному ринку. Функція держави забезпечити погодження наших спільних інтересів та механізми захисту та реалізації.

Держава створюється громадянами, які делегують їй частину своїх природних прав і влади задля вирішення питань, які вони не можуть вирішити одноосібно. Зокрема - монопольне право на примус.

Функції держави та обсяг її повноважень встановлюються Основним Законом - Конституцією.

Функції держави забезпечуються грошовими внесками громадяни. Сплата внесків є невід’ємною частиною договору із заснування Республіки Україна.

Природне оточення: леси, ріки, ландшафти та повітря є самоцінним багатством. Природне оточення також необхідне для морального та фізичного здоров`я людини. Нова Республіка, що її заснують Установчи Збори відродить природне оточення України.

Естетичне оточення є необхідною умовою здоров`я людини. Історичні місця, парки, будинки, міській ландшафт є спільним надбанням українців. Зміни цього оточення допускаються лише за умови покращення естетичного вигляду. Зміни допускаються лише за рішенням відповідної громади після відкритого обговорення. Всі конкурси такого роду мають бути повно відображені в інтернеті з можливістю обговорювання та голосування.

2. Нові принципи. Влада

Політична відповідальність влади
Модель організації взаємозв`язку громадян і політичної влади мають визначити Установчі збори. Не залежно від того, буде це парламентська, президентська, чи змішана форма влади, головне - ця модель повинна передбачати невідворотну публічну політичну відповідальність тих, хто приходить до влади.

В виборах беруть участь тільки ті партії, що мають загальнонаціональну Програму, єдину по всій території країни. Не допускається створення „місцевих” партій та „виборчих блоків”. Блокування можливе лише у Парламенті після виборів задля створення урядової коаліції, що формуватиме вищий орган виконавчої влади (у разі прийняття Установчими Зборами парламентської моделі).

Виборча програма (програми) що лягла в основу створення урядової коаліції (уряду президента при президентській моделі) стає програмою виконавчої влади. Реальний контроль за виконанням цієї програми здійснює громадськість і партії, які не увійшли до урядової коаліції. Цим створюється потужний тиск на владу, що змушує переможців виборів дотримуватись задекларованого з метою продовження свого політичного життя. Невиконання   Урядом передвиборчої програми є підставою для ініціації дострокових виборів.

Наступні вибори, на яких влада звітуватиме про зроблене є головним інструментом політичної відповідальності.

Організація і структура Республіки Україна
Влада в Республіці Україна належить громадянам. Основоположний принцип організації держави – переважна більшості питань співіснування людей вирішується їх територіальними громадами.

Земля, вода, повітря і ресурси є спільною власністю громадян. Право приватної власності гарантується, але реалізація цього права не може заподіювати шкоди життю, здоров’ю та безпеці інших людейта погіршувати природне оточення.

Місцеве самоврядування є основним способом управління.

Місцеве самоврядування утворюється природним шляхом і не може обмежуватись будь якими умовами – кількістю людей, розмірами території тощо. В основу місцевого самоврядування покладений функціональний принцип – здатність громади за згодою громадян забезпечити своє співіснування.   

Державна влада в Республіці Україна здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Перетинання, дублювання та делегування їх функцій між собою не допускається.

Єдиним органом законодавчої влади в Республіці Україна є Державні збори (парламент). Вони виконують представницьку, законодавчу і контрольну функції відповідно до Конституції, де міститься їх вичерпний перелік. Парламент не має установчих повноважень.

 

 

Депутати є послами (представниками) громадян у державній владі. Для здійснення основних функцій  їм надається недоторканість, яка може бути персонально обмежена в разі прийняття про це рішення Державним судом.

Виконавча влада є єдиною.
Перетинання та дублювання виконавчих функцій не допускається.

Виконавча влада здійснюється за функціональним принципом і є сукупністю державних агентств, вичерпний перелік яких містить Конституція.
Зміст діяльності виконавчої влади полягає у виконанні проектів, що їх на виборах запропонували політичні партії і підтримали громадяни.

Керівники виконавчої влади і державних агентств є політичними фігурами. Їх відповідальність, якщо вона не пов’язана із зловживаннями посадою, є політичною.
Службовці державних структур та агентств є найманими працівниками, які працюють за контрактом із державою. Їх відповідальність є звичайною.

Виконавчу владу завжди безпосередньо очолює особа, яка несе найбільшу політичну відповідальність – або лідер однієї із партій, що утворила урядову коаліцію (парламентська модель), або президент (президентська модель).

На осіб, які обіймають політичні посади не поширюється трудове законодавство, на час обіймання посади вони не мають права на судовий захист честі та гідності.

Суд
Суд є окремою владою, яку утворює Конституційна Асамблея.

Суд існує задля  вирішення спорів та встановлення справедливості.

Джерелами права для суду є загальне розуміння права, Конституція, закони та рішення інших судів у схожих справах. Приписи виконавчої влади не є джерелом права.

Система судочинства складається з судів, що діють на певних територіях, межі яких не співпадають з адміністративним поділом у державі. Вищим органом у системі судочинства є Державний суд, який єдиний уповноважений переглядати справи територіальних судів і накладати на суддів стягнення аж до звільнення.

Судовий процес є змаганням сторін.

Лише суд може починати і проводити розслідування. Державні структури зобов’язані тільки збирати факти, не маючи права без рішення суду вживати „запобіжних заходів” задля „інтересів слідства”. Оцінку зібраним фактам може давати лише суд.

Суд може починати розслідування лише при наявності постраждалої сторони.
Держава виступає як постраждала сторона в разі  анонімного злочину (наприклад, вбивства невідомої особи).
Стороною, яка представляє державу в Суді, є прокурор.

Кримінальна відповідальність наступає лише після вироку суду присяжних.

Економічна діяльність людини не є злочином, доки вона не шкодить здоров`ю інших людей і цю шкоду не доведено в судовому процесі.
Суд виконує функцію захисту Конституції. Якщо під час розгляду справи суд встановлює, що закон, який він застосовував, не відповідає  Конституції в умовах цієї справи, він приймає окреме рішення, яке може бути використане іншим судом при розгляді аналогічних справ чи при застосуванні цього ж закону. Суд не відміняє закон, а обмежує його застосування.
Фінансування суду здійснюється поза державним бюджетом окремим внеском громадян.

3. Засоби. Нова держава
Суспільні відносини, що склалися сьогодні, не можна відмінити одночасно. Проте їх можна зробити неефективними, позбавити сенсу і створити умови для позитивних, продуктивних та шляхетних відносин.

Для цього, створюючи нову державу, ми керуємось наступним:

 1. Легальні та прозорі відносини громадянина і влади простіші та ефективніші за корупційні;
 2. нова держава нетерпима до корупції, яка прирівняна законом до найтяжчих злочинів проти держави;
 3. чесна державна служба вигідніша і ефективніша за корупційні схеми;
 4. громадяни мають можливість безпосередньо впливати на прийняття державних рішень та визначати їх зміст через референдуми та плебісцити;
 5. суспільні потреби та їх зміст громадяни визначають через вибори до органів влади;
 6. всі мають рівні можливості вільно заробляти і користуватися заробленим, якщо зроблено внесок на функціонування держави.
 7. особистий доход є справою приватною і не може бути оприлюднений без згоди особи, за винятком тих, хто обіймає політичні посади.

Реалізація головного засобу
Нову державу буде побудовано за принципом інформаційної держави.
Органи влади діятимуть у режимі відкритого інформаційного обміну із своїми громадянами.
Завданням держави є задоволення необхідних суспільних потреб – надання медичної допомоги(в першу чергу невідкладної), забезпечення необхідних соціальних та гуманітарних стандартів, функціонування та розвиток інфраструктури(транспорт, мережі, комунальні потреби),забезпечення національної безпеки та оборони, створення системи, подолання наслідків стихійних лих, тощо.
Конституція  та Статути громад будуть містити вичерпний перелік цих потреб.
Фінансова система
Бюджет держави та бюджет громад формуються виключно з наступних джерел:

 1. особисті податки – членські внески громадян на функціонування держави. Вони є обов’язковими та добровільними. Обов’язкові – це фактично членські внески на забезпечення можливості власної життєдіяльності на цій території, за можливість користування всіма перевагами, що їх надає громада та держава. Добровільні – це внески, які людина платить за можливість впливати та відповідати, це внески за можливість брати участь в управлінні життям громади та держави. Розмір особистих податків встановлюється конституційним законом та статутами громад.
 2. патентні податки – плата за можливість здійснювати різновиди підприємницької діяльності на території держави;
 3. збори – плата за адміністративні послуги, що надаються органами державної влади та місцевого самоврядування (вони складаються виключно з собівартості цієї послуги);
 4. рентні платежі – плата за використання природних ресурсів, що перебувають у спільній власності, тобто власності держави чи громади.

Державний бюджет, затверджений Державними зборами на рік, є відкритим документом, внесення змін до якого можливо лише у екстремальних ситуаціях (війна, стихійне лихо). Бюджетні кошти використовуються виключно на забезпечення встановлених суспільних потреб. У випадку перевищення бюджетних надходжень над видатками – вони в рівних пропорціях розподіляються між всіма громадянами.

Всі структури, фінансовані внесками громадян  зобов’язані мати відкриту загальнодоступну систему формування, виконання та відстежування власного бюджету, безвідмовно надавати про неї інформацію громадянам.

Тільки сплата добровільного внеску дає право голосу на виборах до органів державної влади і місцевого самоврядування.

Державна діяльність, спрямована на реалізацію проектів розвитку, суспільні інвестиції тощо фінансується за рахунок спеціальних позабюджетних структур, які реєструються у вигляді відкритих акціонерних неприбуткових товариств, участь у яких є почесним правом кожного відповідального громадянина.

Проекти розвитку із конкретними цілями, строками та докладно розписаними витратами пропонують на виборах політичні партії. В разі перемоги партії, ці проекти реалізуються політичною владою і фінансуються громадянами добровільно.

4. Установчий процес та Конституція
Ця Угода буде втілена в життя шляхом установчого процесу заснування громадянами Республіки Україна, що здійснюватиме чітко визначені функції в інтересах всіх громадян.

Протяжність періоду заснування залежатиме від бажання і вміння кожного з нас дати собі відповідь – яка держава нам потрібна, відчути себе громадянином, відповідальним за себе й свій народ.

Установчий процес закінчиться, коли до нього приєднається більшість громадян України. Після цього в спосіб, вироблений відкрито під час установчого процесу та який буде підтримано більшістю підписантів буде скликано Конституційну Асамблею.
Завданням Конституційної Асамблеї є прийняття Конституції України, якою буде засновано Республіку Україна та конституційних законів.

Конституція буде складена у формі договору між громадянами. Людина, набуваючи громадянство України повинна буде підписати Конституцію і таким чином набути права і обов`язки, передбачені Основним законом.

На основі Конституції України та конституційних законів буде проведено перереєстрацію громадян України, ухвалено Статути громад та шляхом виборі сформовано органи державної влади та місцевого самоврядування.

Untitled Document
Комментариев: 0


Добавление комментария

Имя:*обязательно
Город:
E-Mail:
Web-сайт:
Комментарий:*обязательно

Введите, пожалуйста, проверочный код (три символа латиницей)
1
Untitled Document
Независимый профсоюз горняков шахты имени Николая Петровича Баракова города Краснодона и Краснодонского района
| ADM | HOME | POST |
2008-2011 г.