25
Апр

Так може потрібно гарантії народним депутатам, також скасувати? Навіщо тим хто обирається представляти інтереси людей, якісь гарантії?

І знову зашкварена Українська гнида (з російським походженням)

Ініціатор(и) законопроекту:

Третьякова Галина Миколаївна (IX скликання)
Намагається впливати на профспілки.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41800

Вчергове нагадуємо;

Стаття 22. Конституції України

Пра­ва і сво­бо­ди лю­ди­ни і гро­ма­дя­ни­на, за­кріп­лені цією Кон­сти­ту­цією, не є ви­черп­ни­ми.
Кон­сти­ту­цій­ні пра­ва і сво­бо­ди га­ран­ту­ють­ся і не мо­жуть бути ска­со­вані.
При прий­нят­ті но­вих за­конів або вне­сен­ні змін до чин­них за­конів не до­пус­каєть­ся зву­жен­ня змісту та об­ся­гу іс­ну­ю­чих прав і сво­бод.
Стаття 9. Конституції України
Чин­ні між­на­род­ні до­го­во­ри, зго­да на обо­в’яз­ко­вість яких на­да­на Вер­хов­ною Ра­дою Украї­ни, є ча­сти­ною на­ціо­наль­но­го за­ко­но­дав­ства Украї­ни.
Укла­ден­ня між­на­род­них до­го­ворів, які су­пере­чать Кон­сти­ту­ції Украї­ни, мож­ли­ве лише піс­ля вне­сен­ня від­по­від­них змін до Кон­сти­ту­ції Украї­ни.

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ �(переглянута)

Страсбург, 3 травня 1996 року

{Хартію ратифіковано із заявами Законом № 137-V від 14.09.2006, ВВР, 2006, N 43, ст.418}

{Додатково див. Протоколи: від 05.05.1988, від 21.10.1991, від 09.11.1995}

{Додатково див. Лист Міністерства соціальної політики № 6887/0/2-17/17 від 31.03.2017}

1

Преамбула

Уряди, які підписали цю Хартію, будучи членами Ради Європи, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, а також сприяння їхньому економічному та соціальному прогресу, зокрема, шляхом збереження та подальшого здійснення прав людини та основних свобод;
беручи до уваги, що в Європейській конвенції про захист прав людини i основоположних свобод, яка була підписана у Римі 4 листопада 1950 року, та Протоколах до неї держави-члени Ради Європи домовились забезпечити для свого населення громадянські та політичні права i свободи, визначені у цих документах;
враховуючи, що в Європейській соціальній хартії, яка була відкрита для підписання у Турині 18 жовтня 1961 року, і Протоколах до неї держави-члени Ради Європи домовились забезпечити для свого населення визначені у цих документах соціальні права з метою підвищення життєвого рівня та соціального добробуту свого населення;

{Протоколи до хартії: від 05.05.1988, від 21.10.1991, від 09.11.1995}

нагадуючи, що Конференція з прав людини на рівні міністрів, яка відбулась у Римі 5 листопада 1990 року, наголосила на необхідності, з одного боку, збереження невід’ємного характеру всіх прав людини, як громадянських, політичних, економічних, соціальних, так і культурних, а з іншого боку, надання Європейській соціальній хартії нового імпульсу;
сповнені рішучості, як було вирішено на Конференції на рівні міністрів, яка відбулася у Турині 21-22 жовтня 1991 року, оновити та адаптувати основний зміст Хартії з метою врахування, зокрема, основних соціальних перетворень, які відбулися після прийняття її тексту;
визнаючи переваги включення до переглянутої Хартії, яка має поступово замінити Європейську соціальну хартію, прав, гарантованих Хартією з внесеними до неї змінами та доповненнями, прав, гарантованих Додатковим протоколом 1988 року, і нових прав;
домовились про таке:

Частина I

Сторони визнають метою своєї політики, яку вони запроваджуватимуть усіма відповідними засобами як національного, так i міжнародного характеру, досягнення умов, за яких можуть ефективно здійснюватися такі права та принципи:

1. Кожна людина повинна мати можливість заробляти собі на життя професією, яку вона вільно обирає.
2. Усі працівники мають право на справедливі умови праці.

Частина II

Сторони зобов’язуються, як це передбачено у частині III, вважати обов’язковими для себе зобов’язання, визначені у нижченаведених статтях i пунктах.

Стаття 28 �Право представників працівників на захист на підприємстві та умови, які мають створюватися для них

З метою забезпечення ефективного здійснення права представників працівників на виконання ними своїх обов’язків Сторони зобов’язуються забезпечити, щоб на підприємстві:
a) вони мали ефективний захист від дій, що завдають їм шкоди, включаючи звільнення на підставі їхнього статусу або діяльності в якості представників працівників на підприємстві;
b) їм створювалися такі умови, які можуть бути необхідними для швидкого та ефективного виконання ними своїх обов’язків, з урахуванням системи виробничих відносин країни та потреб, розмірів і можливостей відповідного підприємства.

 

Прес-служба НППО